Onderzoekscommissie kan aan de slag.

Door de besturen van ASC’62 en SV Dalfsen is recentelijk een onderzoekscommissie ingesteld die als opdracht heeft meegekregen een onderzoek uit te voeren naar de meest robuuste en toekomstbestendige opzet van de voetbalsport in het dorp Dalfsen. De commissie bestaande uit Peter van Veen en Gert Buitenhuis namens ASC’62 en Jurgen Grobbee en Hans Peter Rhee namens SV Dalfsen hebben de opdracht aanvaard en zijn inmiddels enthousiast van start gegaan. Doel is om het onderzoek voor de komende ledenvergaderingen (gepland omstreeks november 2022) van ASC’62 en SV Dalfsen af te ronden en de resultaten te presenteren aan de leden. Het is vervolgens aan de gezamenlijke leden om een besluit te nemen over de vervolgstappen.

Door de jeugdleden van beide verenigingen wordt al enige jaren onder de naam van de Jeugdcombinatie FC Dalfsen samen gevoetbald. De ervaringen zijn zeer positief en regelmatig wordt dan ook de vraag gesteld waarom beide verenigingen niet helemaal samengaan. Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen in de voetbalsport (weekendvoetbal, verbeteringen in de voetbalpiramide) die een onderzoek rechtvaardigen. Door beide ledenvergaderingen is met het onderzoek ingestemd.

De besturen van de moederverenigingen hebben een duidelijke opdracht voor de commissie geformuleerd en nader toegelicht. Hoofdvraag is welke opzet het meest robuust en toekomstbestendig is voor de voetbalsport in het dorp Dalfsen. Is de huidige opzet (twee verenigingen met een gezamenlijke jeugdafdeling) de meest ideale en toekomstbestendige vorm of zijn er betere alternatieven denkbaar. Te denken valt hierbij aan een verdere samenwerking, een fusie of een alternatief hierop. Welke kansen, mogelijkheden en uitdagingen doen zich hierbij voor en wat vinden de leden en andere belanghebbenden ervan. Hierbij zullen ook aspecten als historie, clubkleuren, cultuur en clubliefde meegewogen moeten worden.

De wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd is aan de commissie waarbij het van belang is dat alle relevante aspecten en ontwikkelingen worden meegenomen. De commissie krijgt hierbij volledige medewerking van de beide moederverenigingen die regelmatig op de hoogte worden gehouden ten aanzien van de voortgang van het onderzoek. Uiteraard worden ook de leden van beide verenigingen actief bij het onderzoek betrokken en wij vragen om hieraan zo veel mogelijk mee te werken.

De besturen van ASC’62 en SV Dalfsen wensen de commissie veel wijsheid en succes toe met het onderzoek en zien de resultaten met vertrouwen tegemoet.