Nieuws-updates jeugdafdelingen

 

Nieuwsbrief 1 –  september 2017

Nieuwsbrief 2 – november 2017

ASC en SV Dalfsen bij Vechtdal FM – 15 november 2017

_______________________________________________________________________________________________________________

Persbericht december 2017
Nieuwe naam jeugdafdeling

DALFSEN – Wat wordt de naam van de nieuwe jeugdafdeling ASC’62 / SV Dalfsen? Nu de leden hebben ingestemd met de samenwerking, kunnen beide besturen, de stuurgroep en de werkgroepen concrete stappen zetten. Eén van die stappen is: een naam!

“Een naam voor een toekomstbestendige jeugdafdeling waarin ieder kind op zijn eigen plek kan voetballen en er voor ieder kind gepaste aandacht is!”, laten beide voetbalverenigingen weten. “Dus kom maar op en scoor met de naam die u / jij bedenken kan!”

Iedereen die wil, kan tijdens het Dalfser Kerstfestijn op vrijdag 15 december (16.00 – 22.00 uur) een naam inleveren. Deze naam wordt opgehangen in de kerstboom naast de kraam die overduidelijk van SV Dalfsen en ASC’62 samen is. Wie het ‘samenzijn’ wil onderstrepen is van harte welkom om een tijdje bij de kraam te helpen!
Opgave via: wimvegt@gmail.com

Ook staat in het clubgebouw van ASC’62 en in de kantine van SV Dalfsen een ideeënbus. Daarin kunnen leden hun idee posten van zaterdag 2 december tot de winterstop op vrijdag 22 december.

Daarna worden alle namen verzameld, gewikt en gewogen door de werkgroep PR en Sponsoring. Deze werkgroep legt dan haar voorstel(len) bij de stuurgroep neer en daarna zullen beide besturen een beslissing nemen.

U / jij kunt dus helpen met de uiteindelijke ‘doop’ van de nieuwe jeugdafdeling!


————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tekst: Mariska Kloppenburg (Oprechte Dalfser Courant 28-11-2017)

Leden stemmen voor samengaan Dalfser jeugdvoetbal

Dalfsen – Een overduidelijke meerderheid staat positief tegenover een gezamenlijke jeugdcombinatie ASC en SV Dalfsen. Met een totaal van 161 stemmen voor en 3 tegen krijgen de besturen van beide voetbalverenigingen een mandaat om in februari 2018 de samenwerking verder te formaliseren.

Het verzoek om in te stemmen met de concrete uitwerking van deze samenwerking werd woensdagavond 22 november ter besluitvorming aan de leden voorgelegd. Nadat de leden welkom werden geheten door voorzitter Dirk Mosterman in de kantine van SV Dalfsen, kreeg Ronald Booijink het woord namens de stuurgroep die het proces in goede banen leidt. Hij legde uit hoe het proces begon en wat er ondertussen gedaan is. “Door een teruglopend ledenaantal (minder aanwas) en toename van concurrentie van andere activiteiten ontstonden er knelpunten in de vorming van teams, in beide (junioren)verenigingen. Ook werden daardoor de verschillen in niveaus binnen een team te groot. En dat heeft impact op het spelplezier. Verder moeten we anticiperen op de ontwikkelingen binnen het KNVB pupillenvoetbal waarbij de kinderen nu ingedeeld zijn op jaarlagen”, legt hij uit. De beide verenigingen hadden al een positieve ervaring met het combiteam junioren (019 en 013) en de F-League / Kabouters en willen dit graag doorpakken met als doel om de voetbalsport in Dalfsen te stimuleren. “Een toekomstbestendige jeugdafdeling waarin ieder kind op zijn eigen plek kan voetballen en er voor ieder kind gepaste aandacht is!”, laat de stuurgroep weten. Met name vanuit Ommen, waar dit hele proces inmiddels is doorlopen (JCO vanaf 2017/2018), heeft de stuurgroep veel bruikbare informatie en documenten meegekregen. In februari 2018, of eerder indien mogelijk, zullen de besturen gezamenlijk beoordelen of de samenwerking met ingang van seizoen 2018/2019 in alle opzichten realiseerbaar is.

De afgelopen maanden is er al in de werkgroepen o.l.v. de stuurgroep energiek gewerkt aan het uitwerken van verschillende deelplannen voor de samenwerking. En na dit positief advies vanuit de Algemene Leden Vergadering kunnen besturen, stuurgroep en de werkgroepen meer concrete stappen zetten. “Denk hierbij aan het vormen van het jeugdbestuur, het neerzetten van de verdere organisatie, het zoeken van (nieuwe) sponsoren voor de nieuwe jeugdcombinatie”, laat Booijink weten, “Bij deze voorgenomen samenwerking worden alle jeugdteams van twee verenigingen samengevoegd binnen een Samenwerkende Jeugd Opleiding (SJO). De SJO zal binnen de KNVB competities als een zelfstandige ‘club’ worden behandeld, dus met een eigen bestuur en Sportlink-account, eigen naam, eigen clubkleuren enzovoort. De leden blijven echter lid van de eigen vereniging. Het jeugdbestuur zal worden benoemd door de besturen van beide verenigingen. En de contributies alsmede de netto opbrengst van kantine/clubhuis komen ten goede aan de moederverenigingen.” Tijdens de rondvraag werd er o.a. nader ingegaan op de contributie want op dit moment verschillen de contributies bij de beide verenigingen zo’n 10%: “Het streven is de contributies te harmoniseren. En de bijdragen door de verenigingen in het totale budget van de jeugdcombinatie (kosten jeugd minus eigen opbrengsten) zullen worden bepaald naar rato van het aantal jeugdleden van elk der verenigingen.” Verder wordt duidelijk gemaakt dat de wedstrijden van de jeugdcombinatie gespeeld worden op werkdagen en zaterdagen en niet op zondag. Bij een toernooi op zondag wordt er onder de naam van SV Dalfsen gespeeld. De spelers hebben zelf de keuze om op zondag te spelen. ASC ’62-voorzitter Bert Visscher nam het slotwoord en zei: “Er moet nog heel veel gebeuren. En ‘ja-zeggen’ geeft ook verplichtingen. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid om er ook wat van te maken. Pas dan kan het gevierd worden!”

De vergadering werd voortgezet met eigen leden en de ASC-ers vertrokken naar hun clubgebouw. Ook toen kreeg iedereen gelegenheid om vragen te stellen. “We moeten heldere afspraken maken. Er zullen vragen gesteld worden die niet direct over het voetbalspel zelf gaan, bijvoorbeeld: ‘waarom wordt daar meer koffie gedronken dan hier?’ en ‘waarom worden daar lichtere ballen gebruikt?’. Maar dat het speelplezier van de jeugd voorop staat is voor iedereen duidelijk!”

Ook wethouder Jan Uitslag laat als één van de tien ambassadeurs die zich verbonden hebben aan de samenwerking in een nieuwsbrief weten: “We moeten als volwassen leden verder kijken dan ons eigen gevoel en soms eigen belang over het samengaan van de jeugdteams. De jeugd heeft immers de toekomst! Als het plezier in het spel ’t belangrijkste blijft en dit niet afgedwongen wordt volgens regels, zal iedereen een goede, gezonde sfeer ervaren.” En Jan Grobbee, mister SV Dalfsen genoemd, Herman Baarslag – mister ASC’62, Jos Ramaker – oud voorzitter SV Dalfsen, Dalfsenaar Adriaan Visscher – voorzitter PEC Zwolle, René Eijkelkamp SV Dalfsen – ex-profvoetballer, Henny de Groot – miss ASC’62, Erben Wennemars – ASC’62 , ex-topschaatser, Maurits von Martels- ex-lid SV Dalfsen, lid 2e kamer en Jurrie van Keulen – oud voorzitter ASC’62 juichen, net als het overgrote merendeel van de leden, de samenwerking toe!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Stentor 24-11-2017

Jeugd van ASC’62 en SV Dalfsen gaat samen

De leden van SV Dalfsen en ASC’62 hebben woensdagavond 22 november 2017 ingestemd met het samengaan van de beide jeugdafdelingen. Op de ledenvergaderingen haalden de plannen aan beide kanten van het fietspad een meerderheid. Het streven is dat de jeugdvoetballers vanaf medio 2018 volledig samen optrekken.

De opkomst was woensdagavond bijzonder hoog. Bij de voorafgaande informatiebijeenkomst was de kantine van SV Dalfsen tot de nok toe gevuld. Na afloop van deze bijeenkomst trokken beide verenigingen zich terug in het eigen gebouw, om afzonderlijk van elkaar over te gaan tot de stemronde. Bij SV Dalfsen stemden 87 leden voor en 2 tegen, terwijl bij ASC’62 bleek dat 74 leden voor stemden en 1 tegen.

Met deze overduidelijke JA-stem kunnen SV Dalfsen en ASC’62 verder werken aan een samengevoegde jeugdafdeling. De afgelopen maanden is in werkgroepen al hard en zeer enthousiast gewerkt aan het uitwerken van verschillende deelplannen hiervoor. Op enkele belangrijke thema’s heeft, waar nodig in samenspraak met het bestaande kader, een concrete uitwerking plaatsgevonden.

Nu de leden goedkeuring hebben gegeven aan de plannen, kunnen de stuurgroep en de verschillende werkgroepen verder. Zo kan men aan de slag met het vormen van het jeugdbestuur, het neerzetten van de verdere organisatie, het zoeken van (nieuwe) sponsoren, et cetera. Uiterlijk in februari 2018 beoordelen de besturen van SV Dalfsen en ASC’62 gezamenlijk of de samenwerking met ingang van seizoen 2018/2019 in alle opzichten realiseerbaar is.

Zie ook:
Voorpagina Stentor 24-11-2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Verslag informatieavond 18 oktober 2017

Samen verder door samenwerken

“We zouden het fietspad tussen de beide verenigingen moeten wegbreken, een bruggetje moeten maken of met de nieuwe kleuren een oversteek aangeven”, lachten de aanwezigen in het clubgebouw van ASC’62. Tijdens de tweede informatie- en meedenkavond over het samenwerken van de jeugdafdelingen ASC’62 en SV Dalfsen werden allerlei ideeën geopperd. Leden, ouders, vrijwilligers en andere belanghebbenden konden meedenken over de aanpak en werkwijze van een mogelijk samengaan van de jeugdafdelingen.

“Gelijkwaardigheid, openheid dus geen verborgen agenda en financiële duurzaamheid”, somde Ronald Booijink op terwijl hij een rapportage gaf van de voortgang van de genomen stappen: “Na het verhaal van Willem van Wijngaarden, voorzitter van OZC en één van de drijvende krachten achter de Jeugd Combinatie Ommen op 5 oktober, zijn do’s en dont’s besproken. De coördinatoren van de werkgroepen en de leden van de Stuurgroep hebben hun benoeming en de opdrachtbeschrijving bekrachtigd met hun handtekening. . En deze avond is bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven om vragen te stellen en mee te denken.  Op 22 november vragen we tijdens de algemene ledenvergadering toestemming aan de leden van zowel SV Dalfsen als ASC ’62”, zei hij, “We willen met dit samengaan de voetbalsport in Dalfsen stimuleren en werken aan een toekomstbestendige jeugdafdeling. Daarbij staat de voetbalbeleving van de jeugd voorop! Dat is de rode draad voor het bestuur, de stuurgroep en de vijf werkgroepen. Als de leden instemmen met de plannen, zal het bestuur in januari / februari 2018 nog één check doen voor een ‘go’ en vervolgens zal de stap van stuurgroep naar jeugdbestuur genomen worden….met als stip op de horizon: volgend seizoen!”

De vijf werkgroepen, – ‘Samen beleven’, ‘Samen voetballen’, ‘Kantine / Clubhuis’,  ‘PR, Sponsoring en Communicatie’ en ‘Financieel’- met de daarbij horende opdrachtformuleringen werden gepresenteerd op de beamer en Ronald gaf de aanwezige coördinatoren het woord om een beeld te geven van de stand van zaken. Ook vertelde hij dat uit de verschillende vormen die gefaciliteerd worden door KNVB één constructie te handhaven is: Twee moederverenigingen, -ASC’62 en SV Dalfsen-, en een gezamenlijke  jeugdafdeling die een eigen identiteit krijgt: “Het te vormen jeugdbestuur krijgt binnen kaders een bepaalde mate van zelfstandigheid, met een eigen penningmeester, een eigen budget en begroting, en zal verantwoording afleggen aan de besturen van de beide moederverenigingen. De penningmeesters van beide moederverenigingen hebben een lijntje met de penningmeester van dit jeugdbestuur maar blijven verder ‘op afstand’.”

Deze avond werd verder nagedacht over twee thema’s: 1. Welke initiatieven / werkwijze kunnen we handteren om meer vrijwilligers te interesseren voor deze nieuwe afdeling? Wat is hiervoor nodig? En: 2. Welke initiatieven / ideeën zijn  er te bedenken om de start van de samenwerking samen te vieren? Welke initiatieven e/o activiteiten kunnen de samenwerking verder versterken? “Duidelijke, beknopte taken die behapbaar zijn”, was o.a. een reactie op het eerste thema en: “Mensen persoonlijk benaderen met de uitleg dat het gaat om een pioniersfunctie in een nieuwe organisatie”. Meer genoemde initiatieven werden door de stuurgroep genoteerd, evenals reacties op het tweede thema, zoals: “Gecombineerde ontspannende activiteiten organiseren”, “Een dag plannen voor de presentatie van de nieuwe naam, logo en kleding”, maar ook werd opgemerkt dat de sterkste van de bestaande activiteiten moeten blijven, de indeling van de teams tijdig bekend moeten zijn en er wel een werkgroepje in het leven geroepen kan worden om Dalfsen te laten weten dat de clubs samengaan. Zo kreeg het mogelijk samengaan meer en meer vorm deze avond. Het wachten is nu nog op instemming van de leden tijdens de algemene ledenvergadering. “Komt allen en laat uw stem horen!”, is hierbij de welgemeende oproep van de Stuurgroep.

Tekst en foto’s: Mariska Kloppenburg

Foto’s informatieavond 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Informatieavond 18 oktober 2017

Woensdag 18 oktober vindt een informatie- en meedenk-avond plaats met betrekking tot het mogelijk samengaan van de jeugdafdelingen van SV Dalfsen en ASC’62. Alle leden, ouders, vrijwilligers en andere belanghebbenden zijn van harte welkom. De avond vindt plaats in het clubgebouw van ASC’62, waar de koffie klaarstaat vanaf 19.45 uur.

Programma:
– Informatie over aanpak/werkwijze binnen project en opdrachten per werkgroep
– Meedenken over thema’s verdere invulling samenwerking
– Gelegenheid tot individuele vragen

Het programma start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Samenwerking jeugd: Voorzitter OZC vertelt verhaal van Ommen

Zo’n dertig leden van de werkgroepen en stuurgroep JVC Dalfsen, waren donderdag 5 oktober aanwezig in een volle en tropische bestuurskamer van SV Dalfsen. Zij hoorden het bevlogen verhaal aan van Willem van Wijngaarden, voorzitter van OZC en één van de drijvende krachten achter de Jeugd Combinatie Ommen.

Willem nam de aanwezigen mee in het traject dat zij een jaar geleden doorliepen en leidde tot de huidige samengang van de jeugdafdelingen van de voetbalverenigingen in Ommen; OVC en OZC. De parallel en vergelijking met ASC’62 en SV Dalfsen kan haast niet treffender. Een zaterdagclub en een zondagclub, waarbij de zaterdagclub iets groter is en het vrouwenvoetbal een prominente plek in die vereniging vervult.

Het verhaal van Willem is weergegeven door journalist Erwin Dijk van de Stentor en kan je terugvinden op pagina 5 van regionale editie (zaterdag 7 oktober). Het gehele artikel tref je hieronder aan:

ASC ’62 en SV Dalfsen

‘Regel alles op weg naar één jeugdafdeling’

,,Regel het, anders komt de emotie erbij kijken.” Dat is het belangrijkste advies van voorzitter Willem van Wijngaarden van OZC uit Ommen aan het adres van ASC’62 en SV Dalfsen om ook hun jeugdafdelingen samen te laten gaan.

Van Wijngaarden is één van de architecten van de onlangs gestarte samenwerking tussen de jeugdafdelingen van ‘zijn’ club en zondagvereniging OVC’21 uit Ommen. Donderdagavond was hij op sportpark Gerner te gast om de Dalfsenaren van advies te voorzien. Daar zitten beide voetbalclubs nog in de beginfase van het traject dat moet leiden tot één jeugdafdeling.

Van de verdeling van de financiën en de gang van zaken rond sponsoren tot aan het gebruik van de kantines en de doorstroming van jonge voetballers richting de senioren, alles moet geregeld worden. Voor zover ze het nog niet wisten maakte de OZC-voorzitter de verzamelde werkgroepleden duidelijk dat ze nog een flinke puzzel te leggen hebben. De meeste emotie zit natuurlijk bij de naam, het logo en de kleuren van de tenues. Mijn advies aan die werkgroepen is om daar niet mee te gaan buurten. Iedereen vindt daar wat van, dus ga dat niet in de supermarkt bespreken.”

Hoewel hij van een succesvolle integratie in Ommen sprak, was de OZC-voorzitter niet te beroerd om zijn eigen misrekeningen daarin ter sprake te brengen. ,,Ik heb het belang van communicatie onderschat. We hadden vooral in de beginperiode wat meer openheid moeten geven, want op een gegeven moment gaat het langs de lijn van ‘Heb jij al wat gehoord?’ Persoonlijk dacht ik dat we niks naar buiten hoefden te brengen wanneer er geen nieuws was, maar de mensen worden toch graag op de hoogte gehouden. Ook wanneer er eigenlijk helemaal niks te melden is.

Hierna was het de beurt aan de coördinatoren van de werkgroepen om verslag uit te brengen van de stand van zaken per werkgroep. Geconstateerd mag worden dat iedereen al erg goed onderweg is, er al veel werk verzet is, dat er nog veel meer moet gebeuren en misschien wel het belangrijkste: de samenwerking en sfeer zijn uitstekend.

Middels het zorgvuldig door Ronald Booijink geregisseerde ‘fotomomentje’, bekrachtigden de coördinatoren van de werkgroepen en de leden van de Stuurgroep hun benoeming en de opdrachtbeschrijving. Hierna werd in kleiner gezelschap nog een aantal onderwerpen besproken die extra aandacht behoeven en die geregeld moeten zijn voor de informatie- en meedenkavond op 18 oktober en algemene ledenvergadering op 22 november.

Hieronder nog even de komende belangrijke data, waar wij graag alle leden, betrokkenen en belangstellenden voor uitnodigen:

Woensdag 18 oktober 20:00 [ASC clubhuis]

Informatie- en meedenkavond voor alle belangstellenden (leden, ouders, maar natuurlijk ook voor onze ambassadeurs!)

Woensdag 22 november 20:00

Besluitvorming in Algemene Ledenvergaderingen bij zowel SV Dalfsen en ASC ‘62

Namens SG JVC Dalfsen

Foto’s van de ondertekening door de coördinatoren en de stuurgroepleden

—————————————————————————————————————————————————————————————

Vanuit de Stuurgroep die de plannen voor een eventuele samenvoeging van de jeugdafdelingen van ASC’62 en SV Dalfsen aanstuurt volgt hier het laatste nieuws.

Nieuwsbrief 1 september 2017