Aanmeldformulier

Pasfoto spelerspas
Alle spelers die twaalf jaar of ouder zijn (JO13)*, kunnen alleen competitie spelen met een KNVB–spelerspas. Voor deze spelerspas is een (digitale) pasfoto nodig, deze kan per mail worden verstuurd naar ledenadm@asc62.nl, of worden ingeleverd bij Geja Uitslag-Ekkelenkamp, Tolhuisweg 12, 7722 HT Dalfsen.
*dat is het jaar waarin het kind 12 jaar wordt gerekend vanaf 1 januari.

Contributie
De contributie-inning geschiedt bij vooruitbetaling per kwartaal via incassomachtiging.
Hiervoor dient u onderstaande machtiging in te vullen. De contributie is inclusief een leasebedrag voor de wedstrijdkleding welke door A.S.C. ’62 wordt verstrekt. De juiste bedragen zijn te vinden op www.asc62.nl.

Opzeggen
Voor 1 juli, met een opzegtermijn van 1 maand (dus voor 1 juni).

Machtiging automatisch incasso
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan A.S.C. ’62 om van zijn/haar hieronder genoemde rekening de verschuldigde bijdragen af te schrijven.

 

Digitaal inschrijfformulier

* Verplichte velden
 

 

 

* Alleen voor spelende leden van 16 jaar en ouder

** Bij aanmelding jeugdlid

Alle spelende leden worden aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor dienst en/of

productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan.

Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan dient u dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT ZEIST.